Warunki uczestnictwa wyjazdów Express Narty

1. Każda osoba składająca zamówienie w sposób jednoznaczny oświadcza, iż zapoznała się z warunkami firmy RSES której siedziba mieści się przy ul. Storczykowej 57 we Wrocławiu i w pełni je akceptuje.
2. Firma RSES jest właścicielem marki SKIEXPRESSBUS, podrozowanie.pl. Wyjazdy realizowane przez firmę RSES i firmę Margo Travel. Rrejestr organizatorów turystycznych nr 290/11/2005 województwa dolnośląskiego. Certyfikat ubezpieczeniowy umowy generalnej nr 200552209085/n Signal Iduna. Certyfikat kompetencji zawodowej w międzynarodowym transporcie drogowym osób nr. 00687/f3/04. licencja nr OU – 002258.
3. Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
4. Osoba niepełnoletnia może podróżować sama tylko za zgodą prawnych opiekunów. Zgody pisemne muszą być dostarczone w miejsce odjazdu przez opiekuna.
5. Osoba pełnoletnia oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika wyjazdu.
6. W celu złożenia rezerwacji należy ją dokonać wypełniając formularz rezerwacyjny.
7. Każdorazowe dokonanie rezerwacji zostanie potwierdzone elektronicznie na uprzednio podany adres e-mail.
8. Poczta elektroniczna jest dokumentem.

1. Płatność za przejazd należy dokonać zgodnie z wybraną przez siebie opcją podczas rezerwacji.
2. Płatności należy dokonać w określonym terminie podanym przy potwierdzeniu rezerwacji.-Przelew –w ciągu 2 godz.+ przesłanie potwierdzenia, po tym czasie wygasa rezerwacja, gotówka –w biurze –24h (dot.rezerwacji zrobionych max do 24 h przed wyjazdem)
3. Płatność przelewem należy potwierdzić wysyłając na adres rezerwacja@podrozowanie.pl dokumentu dokonania płatności.

1. Każdy wyjazd jest potwierdzany drogą elektroniczną na wcześniej podany e -mail 12 godzin przed planowanym odjazdem. W przypadku nie otrzymania wiadomości do 10 godzin przed wyjazdem Uczestnik powinien skontaktować się telefonicznie z centrum rezerwacji.
2. W momencie wyjazdu i powrotu Uczestnik jest zobowiązany do stawienia się w miejscu zbiórki na 5 min przed godziną odjazdu podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Autokar nie czeka na osoby spóźniające się, a przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za niestawienie się na miejsce zbiórki.
3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest mieć przy sobie dowód zapłaty za dany wyjazd.
4. Obsługa autokaru, może odmówić przejazdu osobą.-które nie posiadają dowodu wpłaty-są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających -awanturują się -czym sprawiają niebezpieczeństwo innych podróżnych.
5. Wyjazdy Express Narty są przewozami narciarskimi, brak jest opiekuna z biura a wszelkie decyzje podejmowane przez klienta podczas wyjazdu , są podejmowane na odpowiedzialność klienta.

1. Organizator ma prawo odwołać wyjazd z powody siły wyższej lub niedostatecznych warunków pogodowych.
2. Organizator ma prawo odwołać wyjazd z powodu niewystarczającej liczby uczestników tj. w momencie gdy na wyjazd nie zgłosi się minimum 25 osób na rezerwowany autokar. Wyjazd z Oławy, Oleśnicy Jelcza -Laskowic realizowany jest przy opłaconych minimum 10 osobach.
3. W przypadku anulacji wyjazdu przez organizatora, organizator jest zobowiązany do zwrotu 100% wpłaconej opłaty w możliwie jak najszybszym terminie. Istnieje możliwość przeniesienia wpłaty na dowolnie wybrany przez klienta termin kolejnego wyjazdu Express Narty.
4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu przez uczestnika w terminie 3 dni włącznie przed datą wyjazdu, uczestnik ponosi 100 % wpłaconej opłaty. Uczestnik może dokonać bezkosztowej anulacji w terminie nie później jak 4 dni przed datą wyjazdu.

1. Firma RSES nie ponosi odpowiedzialności za jakość realizowanych połączeń i usług na pokładach autokarów firm partnerskich.
2. Firma RSES nie ponosi odpowiedzialności za płatności elektroniczne realizowane przez ecard i przekazy bankowe z których wysyłane są przelewy.
3. Firma RSES nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z-opóźnieniem dostarczanych wiadomości e -mail.-za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.)

1.Wszelkie reklamacje dotyczące realizowanego połączenia autokarowego przyjmowane są w formie pisemnej (e-mail rezerwacja@podrozowanie.pl) i przekazywane do siedziby właściwego Przewoźnika za pośrednictwem BOK RSES.
2. Uczestnik składający reklamację winien podać w niej daty przejazdu, numer linii, nr rezerwacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu jej otrzymania.
4. Uczestnik na złożoną reklamację otrzyma pisemną odpowiedź.
5. Wszelkie zamiany dotyczące zamówienia są przyjmowane drogą poczty elektronicznej.
6. Korespondencja poczty elektronicznej jest dokumentem.

1. Każdy uczestnik jest automatyczne ubezpieczony przez organizatora ubezpieczenie NNW i KL –warunki ubezpieczenia dostępne na stronie www. Organizator NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SPRZET DO UPRAWIANIA SPORTÓW ZIMOWYCH W RAMACH PODSTAWOWEGO UBEZPIECZENIA.
Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w ramach ubezpieczenia NWI (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 7.000 PLN, NWS –śmierć do kwoty 3.500 i KL (koszty leczenia)do kwoty 10.000 Euro (równowartość w PLN) i bagaż do kwoty 800 PLN.
2. Ubezpieczenie narciarskie jest nieobowiązkowe i dobrowolne . Warunkiem wykupienia ubezpieczenia narciarskiego jest pisemne zgłoszenie do organizatora danych osoby ubezpieczającej się oraz uiszczenie opłaty, lub zakupu ubezpieczenia on -line na stronie podrozowanie.pl. Warunki ubezpieczenia narciarskiego dostępne są na stron